หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> แฟรนไชส์ >> ความรู้พื้นฐานของธุรกิจแฟรนไชส์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแฟรนไชส์ (Franchise) แห่งชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพแฟรนไชส์ (Franchise) แห่งชาติ
(Thailand Quality Award:TQA)

 

สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำระบบการรับรองคุณภาพแฟรนไชส์ (Franchise) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA) ตามแนวทางของ MBNQA ของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ดูแล พัฒนา การดำเนินการระบบดังกล่าวโดยมีค่านิยมและกรอบแนวคิดต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคและกระบวนการอยู่บนพื้นฐาน 11 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์: ผู้นำระดับสูงขององค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการขับเคลื่อน และผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อกำหนดและผลักดันเชิงนโยบาย กำหนดแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนงานเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) สามารถสร้างผลกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
2.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าและแฟรนไชซี: การที่องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้นั้น ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันจะนำไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน องค์กรแฟรนไชส์ (Franchise) จึงต้องให้ความสำคัญด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเรื่องหลัก โดยจะต้องมีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบนั้นตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง

3.การจัดการเพื่อนวัตกรรม: ทุกธุรกิจต่างก็มุ่งสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเพื่อการดำรงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นำองค์กรควรผลักดันและส่งเสริมให้องค์ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ของตนมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการและวิธีการทำงานขององค์กรอยู่เสมอ เพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ลูกค้า
 
4.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง: กระบวนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) นั้น จำเป็นต้องได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงมาสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)โดยรวมขององค์กร

5.ความรับผิดชอบต่อสังคม: ผู้นำองค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ควรส่งเสริมและผลักดันให้ทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานมีการพิจารณาถึงประเด็นด้านความรับผิดชอบทางสังคมและสาธารณะ ตลอดทั่วทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การผลิต การส่งมอบ บริการหลังการขาย รวมถึงพิจารณาถึงของเสียและขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
 
6.การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า: แนวคิดใหม่ที่เน้นการขับเคลื่อนจากภาคการตลาด ซึ่งเชื่อว่าผลกำไรที่แท้จริงนั้นเกิดจาก "ความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า" การที่องค์กรแฟรนไชส์ (Franchise) มีระบบมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่แท้จริงและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านั้น ถือว่าเป็นเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน

7.มุมมองในเชิงระบบ: มุมมองในเชิงระบบหมายถึงกระบวนการจัดการทั้งองค์กรและองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อให้องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) สามารถบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่เหมาะสม ผลักดันให้มีการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (และแฟรนไชซี) โดยมีกลไกการเฝ้าระวังติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและจัดการโดยใช้ผลลัพธ์เป็นเกณฑ์
 
8.การมุ่งเน้นถึงอนาคต: เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจก็คือการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน การที่ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) จะสามารถเติบโตและดำรงอยู่ได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

9.การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละคน: การที่องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้ในทุกระดับและมีทัศนคติที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาด การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากรจะส่งผลดีต่อระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ขององค์กรหลายประการ
 
10.ความคล่องตัว: การสร้างและรักษาสถานะความสามารถในเชิงการแข่งขันขององค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกองค์กรต่างแสวงหาและผลักดันให้เกิดผู้บริหารองค์กรจะต้องส่งเสริมและสร้างกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอสำหรับปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง เพื่อให้องค์กรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) สามารถตอบสนองได้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

11.การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า: ปัจจุบันองค์กรทางธุรกิ ทั้งหลายต่างได้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมให้มีความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มทักษะและความสามารถการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและคู่ค้ามีความผูกพันต่อองค์กรจะช่วยสร้างความร่วมมือที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรและคู่ค้ามีความพึงพอใจและผูกพันกับองค์กร
ที่มา http://www.yesspathailand.com/องค์ความรู้พื้นฐานของธุรกิจแฟรนไชส์/เกณฑ์มาตรฐาน-คุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ.html

 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214