หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> บทความสำหรับ SME >> บทความทางวิชาการ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
Baby Boomer Generation : Gen B

  Generation B, Gen B หรือ Baby Boomer Generation  เป็นเป็นช่วงอายุของประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่จัดแบ่งโดยช่วงอายุของประชากรในแต่ละช่วงของสังคมในแต่ละยุคสมัย    ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งประชากรกลุ่มใหญ่ออกเป็นประมาณ 5 ช่วงอายุ คือ Traditional Generation, Generation B, Generation X, Generation Y และ Generation M      จากรายงานทะเบียนราษฎร  พบว่าในปี พ.ศ. 2551  มีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen B ประมาณ 13.3  ล้านคน  คิดเป็น 21.1%  (กระทรวงมหาดไทย, 2551  อ้างถึงใน Markerteer, 2552 : ออนไลน์) 

 

    

 

 

          Generation B : Gen B หรือเรียกเต็มคำในภาอังกฤษว่า Baby Boomer Generation  เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี  ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ. 1964  ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2     เมื่อมีสงครามชายนับล้านๆ คนได้ถูกส่งตัวไปรบในสงครามโลกครั้งที่สอง บางส่วนที่แม้ไม่ได้ไปแต่ด้วยสภาพสงคราม ก็ชะลอการมีบุตรไปก่อน บางส่วนในบางประเทศเมื่อเกิดสงคราม ความเดือดร้อนจากสงครามทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกมีสูง จนทำให้อัตราการเกิดในช่วงสงครามมีไม่มาก   แต่เมื่อสงครามสงบ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สภาพปกติ บรรดาชายฉกรรจ์กลับจากสงครามมีสู่ครอบครัว จึงทำให้มีปรากฏการณ์เด็กๆ เกิดใหม่มากขึ้น   ประเมินกันว่าในอเมริกามีจำนวนเด็กที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสูงถึง 78 ล้านคน    ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนประชากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศหลังเหตุการณ์สงคราม ในช่วงหลังสงครามโลกมีอัตราการขยายตัวของประชากรสูงมากจนระดับเกินกว่าปีละ 4.0    ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มจำนวนประชากรในยุค Baby Boomers จึงมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก และเมื่อใดก็ตามที่คนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปที่ไหนก็จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามไปด้วย   จนในระยะหลังจึงได้มีมาตรการวางแผนครอบครัวที่ทำให้ประชากรลดลง จนในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของประชากรลดลงจนต่ำกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปีในปัจจุบัน (e_ditor, 2551 : ออนไลน์)

 

          ยุค Baby  Boomers นั่นคือกำเนิดทารกขนานใหญ่ที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา  อันเป็นแหล่งเริ่มต้นที่ทารกแข่งขันเกิด   แล้วขยายตัวไปยุโรปและญี่ปุ่นในเวลาต่อมา  ประชากรกลุ่ม  Baby  Boomers  ที่โตขึ้นเรื่อยมา  ซึ่งทำให้ปิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลงตามวัยของคนกลุ่มนี้ด้วย    ปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นในยุคที่  Baby  Boomers เติบโตขึ้นมาล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่จดจำตลอดมามีหลายเหตุการณ์  นับแต่สินค้าประเภทผ้าอ้อมใช้ครั้งเดียวทิ้ง  อาหารเด็กอ่อนสำเร็จรูป  อาหารเสริม  แผนการออม  ประกันชีวิต  และการศึกษา  ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการมหาศาลของผู้เป็นพ่อแม่ของประชากรกลุ่มใหญ่นี้  และจนถึงปัจจุบันประชากรกลุ่ม  Baby  Boomers ก็ยังคงเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมหาศาล  (จำนง  วัฒนเกส, 2542)

 

พฤติกรรมการบริโภคของ Generation B : Gen B

          ผู้บริโภคกลุ่ม Gen B อายุ 45-63 ปี   ปัจจุบัน นักการตลาดในหลายๆ ประเทศพุ่งเป้าเน้นทำการตลาดกับกลุ่ม Gen B เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่  มีกำลังซื้อ  มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า   อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเอง และบุคคลใกล้ชิด    ผู้บริโภคกลุ่มนี้หากกำลังทำงานอยู่ก็กำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา หากเลิกทำงานแล้ว ก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อสินค้าตามความต้องการของตน    อย่างไรก็ตาม คนรุ่นนี้จึงเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงิน   ขยันขันแข็งในการทำงาน   มุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัว   ส่วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยมีลูกเร็ว   มีความนิยมรับราชการเพราะเชื่อว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี     ตราสินค้าที่คนกลุ่มนี้คุ้นเคย ก็จะเป็นตราสินค้าดั้งเดิมอย่างธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  จักรซิงเกอร์ รถโฟล์กเต่า  นมตราหมี  เบียร์สิงห์  เป็นต้น (Dherapol, 2550 : ออนไลน์)

 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของ Generation B : Gen B

          จากประสบการณ์ด้านต่างๆ ข้างต้น เมื่อนำประสบการณ์ร่วมสมัยมาบวกกับประสบการณ์การใช้ชีวิต ทำให้ Gen B มีลักษณะโดยรวมคล้ายๆ กัน 7 อย่าง เริ่มจาก (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2552 : ออนไลน์)

 

          1. อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ 

             เนื่องจากกลุ่มคน Gen B  เกิดมาในช่วงภาวะภายหลังสงคราม และมีอัตราการขยายตัวทางประชากรสูง   ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อยู่ในช่วงภาวะลำบากช่วงหนึ่ง  ประชากรกลุ่ม Gen B เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่ จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์  กติกา  อดทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ    อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว จึงมีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก   รวมไปถึงให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากอาชีพการงาน    อีกทั้งคนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรสูง   ทำให้ Gen B มีบุคลิกที่ผสมผสานระหว่างความอนุรักษ์นิยมกึ่งทันสมัยเอาไว้ในตัวหนักเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะผ่านช่วงยุคใดมามากกว่ากัน

 

          2. เชื่อมั่นในตัวเอง 

              ความเชื่อมั่นในตัวเองของ Gen B มี สาเหตุมาจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆ หลากหลายทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดหลายช่วงเวลาที่ผ่านมา  ส่งผลให้คนวัย Gen B  มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  และสามารถตัดสินใจดำเนินการและวางแผนกระทำการต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดและจริงจัง  โดยมีความเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้  และกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็น

 

          3. มีประสบการณ์สูง  

              จากประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานที่หลากหลายส่งผลให้คน Gen B รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์สูง    มากกว่าจะคิดว่าตนเองแก่ตัวลง     ซึ่งความรู้เช่นนี้เองที่ช่วยส่งเสริมให้คน Gen B มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงตามไปด้วย

 

          4. รักครอบครัว  

              จุดเด่นของคนกลุ่ม Gen B ที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ และเป็นครอบครัวแบบขยายจากยุคสมัยของการมีครอบครัวใหญ่ในอดีตที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก   ส่งผลให้คน Gen B เกิดและเติบโตในครอบครัวขนาดใหญ่  และมีความรู้สึกผูกพันกับการอยู่ร่วมกันกับผู้คนจำนวนมากและเครือญาติ   และแม้ในปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมากขึ้นอีกทั้งมีการแยกย้ายถิ่นที่อยู่ห่างไกลกันกว่าในสมัยก่อน  คนกลุ่ม Gen B ก็ยังคงมีความรู้สึกผูกพันและรักครอบครัวอยู่เช่นเดิม

 

          5. ต้องการให้ตัวเองดูดี 

              นอกจากรักครอบครัวแล้ว Gen B ยังรักตัวเอง และต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ   คนในกลุ่มอายุ    Gen B จึงมีอีกชื่อว่ากลุ่ม Young at Heart   กล่าวคือมีหัวใจที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ    โดยมีความพยายามในการดูแลตัวเอง  ออกกำลังกาย  แต่งกายทะมัดทะแมง สุภาพเรียบร้อย  และนิยมเข้าสังคมที่เพิ่มความรู้สึกภูมิใจและคุณค่าทางจิตใจให้ตนเอง  อาทิ  การเข้ากลุ่มออกกำลังกาย  การร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือสมาคมต่างๆ เป็นต้น

 

          6. ใช้ชีวิตเรียบง่าย 

              แม้ว่าจะอยู่ในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่คนกลุ่ม Gen B ก็ชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  กล่าวคือ  คน Gen B จะชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยเลือกทำกิจกรรมที่ไม่สร้างความยุ่งยากหรือมีกระบวนการซับซ้อนมากนักเพื่อลดเวลาและขั้นตอนต่างๆ ลง  

 

          7. ทรงอิทธิพลทางความคิด 

             เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านระยะเวลาแต่ละยุคสมัยมาพอสมควร และมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมาค่อนข้างหลากหลาย   ปัจจุบันประชากรกลุ่ม Gen B จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดและอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจกระทำการณ์ต่างๆ ของคน Generation อื่นอยู่เสมอ   โดยหากสังเกตให้ดีเราจะพบว่าปัจจุบันคนในกลุ่ม Gen B  กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งในวงการบันเทิง วงการการเมือง หรือวงการธุรกิจและวงการอื่นๆ มากมาย

 

          กล่าวได้ว่า Gen B เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่รุ่นอาวุโสที่มีบทบาทค่อนข้างสูงในปัจจุบัน  เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ทางธุรกิจและอาชีพด้านต่างๆ มามาก    นอกจากนี้ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักๆ ภายในประเทศมากมาย   เนื่องจากอยู่ในกลุ่มอายุการทำงานที่เป็นหลักขององค์กร เป็นหลักในการตัดสินใจและเป็นผู้นำองค์กร    อีกทั้งความคิดของคนกลุ่ม Gen B มีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นหลัง  เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุรุ่นผู้ใหญ่ที่เป็น พ่อ แม่ น้า อา หรือเจ้านาย ผู้อาวุโส  ที่มีประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการดำเนินชีวิตและทางธุรกิจ  จึงมีอิทธิพลต่อการชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตของ Generation อื่นๆ ที่เด็กกว่า

 ที่มา http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=228:baby-boomer-generation-gen-b-&catid=25:the-project&Itemid=72

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214