หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | เรียนรู้อิสลาม  | ฮาลาล  | 
ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ  | ความรู้
 
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> บทความสำหรับ SME >> บทความทางวิชาการ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ Hi5 ของวัยรุ่น (Factors Affecting Using Behavior of Adolescents on Hi5)

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เว็บ Facebook Twitter และ Hi5 อาจมีแรงผลักดันมาจากแรงผลักดันพื้นฐานดังนี้  (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อ้างถึงใน กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, 2551 : ออนไลน์)  คือ 

                  1.  ความต้องการ (Need)

                      ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการระดับสูงและความต้องการระดับต่ำ ย่อมเป็นตัวกำหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ  เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้เว็บ Facebook Twitter และ Hi5 วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะ Facebook Twitter และ Hi5ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้เล่นคนไทย ที่ชื่นชอบการดูและฟัง โดยคนส่วนใหญ่เข้าไปเพราะอยากเห็นไลฟ์สไตล์หรือกิจกรรมของเพื่อนหรือคนที่เขาชื่นชอบ  และ Facebook Twitter และ Hi5 สามารถสนองตอบพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นไทยได้อย่างตรงจุดที่ชอบการมีเพื่อน และแสดงออก (บิสิเนสไทย, 2551 : ออนไลน์)

                  2.  ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values)

                      ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือ เป็นความรู้สึกที่ว่าเราควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรในการมีความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมและคนซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจำ   สำหรับกรณีของ Facebook Twitter และ Hi5 ประชาชนทั่วไปต่างมีทัศนคติในเชิงบวกต่อเว็บ Facebook Twitter และ Hi5 เพราะการใช้สื่อสังคมออนไลน์สะท้อนออกมาถึงความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีก็จะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าและทันโลกทันเหตุการณ์

                  3.  เป้าหมาย (Goal)

                      มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เรากำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจำเพื่อสนองเป้าหมายของตน   กรณีของ Hi5 เป้าหมายสำคัญของผู้ใช้คือ แหล่งอวดโฉมความเป็นตัวตน คล้ายๆ กับมายสเปซ แบ่งพื้นที่ไว้สำหรับสร้างแฟ้มประวัติของตัวเรา บ่งบอกถึง ไลฟ์สไตล์ ความสนใจ ปูมหลัง และสามารถสร้าง โฟโต้ อัลบั้ม รูปภาพส่วนตัว แต่สิ่งที่เป็น "ไฮไลต์" มากที่สุดก็คือ คอมเมนท์ที่เปิดให้คนไซเบอร์ เข้ามาทักทายกับเจ้าของ Facebook Twitter และ Hi5 ได้

                  4.  ความสามารถ (Capability)

                      ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้  กรณีของสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันลบปัญหาด้านความสามารถในการใช้ Facebook Twitter และ Hi5 ได้อย่างสมบูรณ์เพราะปัจจุบันประชาชนหลากหลายกลุ่มอายุ อาชีพ และสังคมต่างหักนมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter และ Hi5 อย่างแพร่หลาย

                  5.  การใช้ประโยชน์ (Utility)

                      กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ และจดจำข่าวสารที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้   กรณีการใช้ประโยชน์จากเว็บ Facebook Twitter และ Hi5 นั้นมีความหลากหลายตามวัตถุประสงค์องผู้ใช้  กล่าวคือ เสน่ห์ของ Facebook Twitter และ Hi5 คือทำให้วัยรุ่นหรือคนทำงานมาเป็นสมาชิกนั้นเป็นเพราะทำให้ได้เจอเพื่อนมากขึ้น อาจเป็นเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานนับสิบปี เพื่อนที่เรียนด้วยกันมา หรือเพื่อนใหม่ที่รู้จักใน Facebook Twitter และ Hi5  บางคนเรียนจบแล้วผูกพันกับสถานที่เรียนก็ไปเข้ากลุ่มโรงเรียนเก่า คณะ หรือมหาวิทยาลัยตัวเองใน Facebook Twitter และ Hi5 บางชมรมในมหาวิทยาลัยก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เป็นพื้นที่ติดต่อกับสมาชิกชมรมเพื่อไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท หรือบางคนไปเที่ยวก็เอารูปมาโพส เพื่อนก็เข้ามาดู เป็นการรู้ข่าวคราวของเพื่อนไปในตัว และยังสามารถทิ้งข้อความไว้ให้เพื่อนได้

                  6.  ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style)

                      การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ   สำหรับเว็บ Facebook Twitter และ Hi5 ลีลาในการสื่อสารนับเป็นจุดเด่นอย่างสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ   ดังที่กล่าวในข้างต้นว่า  Facebook Twitter และ Hi5 เป็นพื้นที่ Personal Showcase แหล่งอวดโฉมความเป็นตัวตน คล้ายๆ กับมายสเปซ แบ่งพื้นที่ไว้สำหรับสร้างแฟ้มประวัติของตัวเรา บ่งบอกถึง ไลฟ์สไตล์ ความสนใจ ปูมหลัง และสามารถสร้าง โฟโต้ อัลบั้ม รูปภาพส่วนตัว แต่สิ่งที่เป็น "ไฮไลต์" มากที่สุดก็คือ คอมเมนท์ที่เปิดให้คนไซเบอร์ เข้ามาทักทายกับเจ้าของได้   อีกทั้งตัวเจ้าของสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของพื้นที่ของตนเองได้อย่างอิสระตามความชอบและความต้องการ

                  7.  สภาวะ (Context)

                      สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การสื่อสาร สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจำข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา   ดังนั้นกรณีของเว็บ Facebook Twitter และ Hi5 มีมีสัดส่วนการใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงเป็นหลัก  จึงยิ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้จำนวนวัยรุ่นและบุคคลวันทำงานต่างสมัครเข้าใช้บริการ Facebook Twitter และ Hi5 มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

                  8.  ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit)

                     ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   กรณีของเว็บ Facebook Twitter และ Hi5  สะท้อนให้เห็นว่าความโดดเด่นของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของประชากรไทยอย่างชัดเจนคือใช้สื่อสารโต้ตอบแบบเว็บบอร์ด  โพส-ดูรูปภาพ  ฟังเพลงและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

                 กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการใช้เว็บ Facebook Twitter และ Hi5 ของสังคมโดยส่วนใหญ่ดำเนินไปด้วยความต้องการด้านความบันเทิงเป็นหลักทั้งการพูดคุย  การโพสรูป  ดูหนัง  ฟังเพลง  และความบันเทิงด้านอื่นๆ 

 ที่มา http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=213:media-exposure-behavior-on-hi5-of-thai-adolescents&catid=25:the-project&Itemid=72

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/business/main/index.php on line 214